Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CLOSET IN THE CLOUD


Ondernemingsgegevens 


Yasmine Mili

Closet in the cloud

Kaplotestraat 16 8750 Wingene

info@closetinthecloud.be

0032479 71 12 80

0733586947
BE0733.586.947


ARTIKEL 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van Closet in the cloud, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Kaplotestraat 16 8750 Wingene, BTW BE0733.586.947, (hierna 'Closet in the cloud') 

is een bedrijf waarvan het hoofddoel de verhuur en verkoop van kleding en mode-accessoires is. 

 

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Closet in the cloud moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Closet in the cloud aanvaard zijn.


Elke toegang tot de site en / of gebruik van de site impliceert de acceptatie en naleving van alle voorwaarden van deze voorwaarden en hun onvoorwaardelijke acceptatie. Ze vormen een contract tussen CLOSET IN THE CLOUD en de internetgebruiker die toegang heeft tot de site door zich eerder te hebben geregistreerd en al dan niet een account op de site te hebben aangemaakt (hierna "de klant" genoemd).

Dit contract wordt voor onbepaalde tijd gesloten vanaf het gebruik van de website door de klant.


CLOSET IN THE CLOUD behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen of aan te vullen met nieuwe aanvullende contractvoorwaarden. Daarom wordt klanten geadviseerd om regelmatig de algemene voorwaarden te raadplegen om te verwijzen naar de nieuwste versie die van kracht is.


In het geval dat de klant niet geheel of gedeeltelijk deze algemene voorwaarden wenst te aanvaarden, wordt hij gevraagd af te zien van elk gebruik van de website.


ARTIKEL 2: PRIJS


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen. 


De huurprijzen en de eventuele waarborg  (pre-autorisatie) van het kledingstuk / accessoire worden op de site aangegeven op het moment van de bestelling.
Er wordt gespecificeerd dat de waarborg kan worden geactiveerd om elke vertraging, verlies en degradatie te dekken zoals beschreven in deze voorwaarden.


Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


ARTIKEL 3: VERHUURPROCES


De bestelling van een kledingstuk / accessoire vereist met name de volgende informatie:

 • referentie van het kledingstuk / accessoire;
 • duur van de huurovereenkomst;
 • huurprijs;
 • bedrag van de waarborg;
 • datum waarop het kledingstuk / accessoire moet worden geretourneerd.

Wanneer het kledingstuk / accessoire wordt gehuurd zal CLOSET IN THE CLOUD:

 • een veiligheidslabel aanbrengen op het kledingstuk / accessoire;
 • de staat controleren van het kledingstuk / accessoire;
 • richt het kledingstuk / accessoire aan de huurder, afhankelijk van de gekozen leveringsmethode.

Wanneer de klant het kledingstuk / accessoire ontvangt, controleert zij de staat en verwijdert het veiligheidslabel, wat de acceptatie van de levering inhoudt, zonder voorbehoud.


Op de laatste dag van de van de huurperiode retourneert de klant het kledingstuk / accessoire aan het bedrijf CLOSET IN THE CLOUD zoals beschreven op de site. De retourzending moet een meldingsformulier bevatten waarin met name eventuele schade, zelfs kleine, aan de staat van het kledingstuk / accessoire wordt vermeld, waaronder bijvoorbeeld haken en ogen, verlies van kleding / accessoires, gaten, scheuren, enz.


Na ontvangst van het kledingstuk / accessoire zal CLOSET IN THE CLOUD:

 • de staat controleren van het kledingstuk / accessoire;
 • bij gebrek aan discrepantie tussen de staat voorafgaand aan de huurovereenkomst en de staat na de huurovereenkomst, geeft CLOSET IN THE CLOUD de waarborg terug aan de klant, richt het kledingstuk / accessoire aan de droogkuis en stelt deze opnieuw ter beschikking op de website;
 • In geval van discrepantie tussen de staat voorafgaand aan de huurovereenkomst en de staat na de huurovereenkomst, activeert  CLOSET IN THE CLOUD de waarborg. Dit wil zeggen dat CLOSET IN THE CLOUD het recht behoudt om de kosten van het herstellen naar de oorspronkelijke staat van het kledingstuk / accessoire automatisch mag afhouden/innen. Als deze restauratie onmogelijk blijkt, dat wil zeggen wanneer het kledingstuk / accessoire niet meer later kan worden gehuurd en vooral in het geval van brandwonden, brandende sigaretten, onuitwisbare vlekken, scheuren wordt de volledige waarborg afgehouden/geïnd. 

In geval geen waarborg is afgehouden bij de bestelling, stuurt CLOSET IN THE CLOUD het te betalen bedrag voor schade op naar de klant via mail.
Als het te betalen bedrag voor schade na 7 dagen niet ontvangen is, wordt het dossier doorverwezen naar een deurwaarder. De kosten gemaakt door de deurwaarder zijn 100% voor rekening van de klant. 


ARTIKEL 4 - BELANGRIJKSTE VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT


De klant verbindt zich in het bijzonder tot:

 • om CLOSET IN THE CLOUD persoonlijke gegevens te verstrekken die niet misleidend of fantasierijk zijn, in het bijzonder met betrekking tot zijn achternaam, voornaam, geboortedatum, postadres, effectief telefoonnummer, afmetingen en e-mailadres
 • het kledingstuk / accessoire niet te onderverhuren en zijn rechten en verplichtingen niet aan een derde over te dragen;
 • om het kledingstuk / accessoire terug te sturen binnen de op de website vastgestelde datum op het moment van de bestelling, op straffe van activering van de hieronder beschreven boetes voor vertraging;
 • houd het kledingstuk / accessoire in goede staat, reparaties vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant;
 • retourneert het kledingstuk / accessoire in de staat waarin het beschikbaar werd gesteld;
 • bereikbaar zijn per telefoon of e-mail binnen achtenveertig (48) uur vóór verzending van het pakket en tot de retour van het pakket naar CLOSET IN THE CLOUD, nummer (s) en e-mailadres en woonadres worden opgegeven bij bestelling. 
 • een akkoord op waarborg die overeenkomt met de waarde van de kleding / accessoires geschat door CLOSET IN THE CLOUD vóór de bestelling.

ARTIKEL 5 - BESTELLINGEN EN BETALINGEN 

a. Bestellingen
Bestellingen kunnen worden geplaatst op de website of in de fysieke winkel.

Validatie van de bestelling impliceert acceptatie van alle algemene voorwaarden.

Voordat de bestelling op de website kan worden gevalideerd, moet de gebruiker zich eerst registreren op de site. Hiervoor moet hij een persoonlijk account aanmaken.

Alle fasen van de huurovereenkomst worden duidelijk geïdentificeerd op de website.

In toepassing van deze bepalingen heeft de klant de mogelijkheid om de details van zijn bestelling en de totale prijs te controleren en eventuele fouten te corrigeren voordat hij zijn bestelling afrondt. 

De bestelling is onderworpen aan de autorisatie die aan het betalingsplatform wordt gegeven om een waarborg op de kredietkaart van de eigenaar te reserveren die overeenkomt met het bedrag van de waarborg. De bestelling wordt pas definitief geregistreerd na validatie door de klant van zijn betalingsovereenkomst en aanvaarding van de transactie door de bank.

Zodra de bestelling is geregistreerd, ontvangt de gebruiker een bevestigingsmail met de essentiële elementen van zijn bestelling.

Alle gegevens die door de gebruiker zijn verstrekt tijdens het bestelproces en de geregistreerde bevestiging van deze bestelling zijn het bewijs van de transactie.

CLOSET IN THE CLOUD behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een klant met wie een geschil bestaat over de betaling van een eerdere bestelling te weigeren, zolang dit geschil niet is opgelost.

b.Betalingen
Betaling vindt plaats op het moment van bestelling op de website of reservatie in de winkel.

De verschillende betaalmiddelen worden op de site gespecificeerd.

CLOSET IN THE CLOUD behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar de diensten worden gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het moment van registratie van de bestellingen

c.Levering

Wij leveren enkel in België.

Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

Op zaterdag en zondag wordt niet geleverd 

Overschrijding van enige levertermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat.

d.Retour

In geval het kledingstuk niet naar wens is bij ontvangst, moet de klant het terugsturen binnen 24 uur na ontvangst van het pakket met alle labels eraan. Daarnaast dient de klant de retour via mail aan te kondigen met de reden van retour. CLOSET IN THE CLOUD verbindt zich ertoe om het bedrag van de initiële bestelling terug te storten min €10 verzendkosten.

e. Vertraging terugzending

De klant moet het kledingstuk terugzenden op de afgesproken datum. Voor elke dag vertraging in de retourzending door de klant wordt een boete van 20 (twintig) euro per dag aangerekend. De gehele aanbetaling wordt na 7 dagen geïnd door CLOSET IN THE CLOUD.

f. Annulatie

 1. Wettelijke herroepingstermijn

De klant heeft een wettelijke periode van 14 (veertien) dagen vanaf de dag na de dag van de bestelling om zijn herroepingsrecht uit te oefenen zonder opgaaf van redenen of om boetes te betalen.

Dit herroepingsrecht kan echter niet worden uitgeoefend als de huur begint vóór het verstrijken van de periode van 14 (veertien) dagen.

 1. Aanvullende wachttijd voorgesteld door CLOSET IN THE CLOUD

CLOSET IN THE CLOUD biedt de huurder echter de mogelijkheid om de bestelling kosteloos te annuleren, tot 14 (veertien) dagen vóór de datum van verzending van het kledingstuk / accessoire.

Als de bestelling na de wettelijke wachttermijn binnen 14 (veertien) dagen vóór de geplande verzenddatum van het kledingstuk / accessoire wordt geannuleerd, zijn er annuleringskosten van 20 (twintig) euro van toepassing. Bij wijze van uitzondering zijn deze kosten niet van toepassing bij annulering van de bestelling binnen 48 (achtenveertig) uur na het plaatsen van de bestelling. 


Algemene voorwaarden voor herroeping:


De beslissing tot annulatie moet door de klant aan CLOSET IN THE CLOUD worden meegedeeld via mail aan info@closetinthelcoud.be

CLOSET IN THE CLOUD stuurt de klant zo spoedig mogelijk per e-mail een ontvangstbevestiging van deze intrekking. Wanneer het wettelijke herroepingsrecht wordt uitgeoefend, zal CLOSET IN THE CLOUD de klant de betaalde bedragen zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na de datum waarop dit recht werd uitgeoefend, terugbetalen.


Indien van toepassing zal CLOSET IN THE CLOUD het geld terugbetalen met dezelfde betaalmethode die door de klant wordt gebruikt voor de initiële transactie, tenzij de klant uitdrukkelijk akkoord gaat met het gebruik van een ander betaalmiddel en voor zover de terugbetaling geen kosten impliceert voor de klant.


ARTIKEL 6 - VERGOEDING/BOETE BIJ BESCHADIGING GELEENDE ITEMS

Het kan voorkomen dat er zich een ‘ongelukje’ voordoet tijdens de huurperiode. Onder een ‘ongelukje’ worden herstelbare beschadigingen aan het verhuurde kledingstuk verstaan. Closet in the cloud heeft als verhuurder het recht om te beoordelen wat als ongelukje geldt en wat niet. (Voorbeelden herstelbaar ongelukje: naad los, afgevallen knoop, klein gaatje op onopvallende plek, vlek. Slijtage wordt niet gezien als een ongeluk.).


Bij herstelbare ongelukjes die meer inspanning vergen, behoudt CLOSET IN THE CLOUD om deze kosten aan te rekenen aan de klant.


Bij onherstelbare schade (scheuren, brandgaten, onuitwisbare vlek, gat of scheur die niet onopvallend te repareren is. etc.) wordt 80% van de originele retailprijs in rekening gebracht bij de klant. Deze wordt van de waarborg afgehouden of achteraf geïnd bij de klant en moet binnen de 7 dagen voldaan zijn.


Indien het gehuurde verloren gaat, ongeacht de oorzaak, is huurder 100% van de verkoopprijs van gehuurde aan verhuurder verschuldigd.


In geval van niet naleving van de voorwaarden, wordt het dossier doorverwezen naar de rechtbank, waar alle extra kosten ten laste van de klant liggen. 


ARTIKEL 7 - INTELLECTUEEL EIGENDOM 

De teksten, afbeeldingen, tekeningen en lay-out evenals het grafische charter van de website worden beschermd door de wet van het intellectuele eigendom.


Het is verboden om de inhoud van de site voor commerciële doeleinden te kopiëren, extraheren, verspreiden of wijzigen. Het downloaden en het afdrukken van tekst, afbeeldingen en grafische elementen zijn toegestaan ​​voor het enige privé- en niet-commerciële gebruik. De reproductie van tekeningen, afbeeldingen, geluidsdocumenten, video’s en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van CLOSET IN THE CLOUD.

Het gebrek aan autorisatie wordt bestraft met het delict van namaak.


ARTIKEL 8: AANBOD

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Closet in the cloud niet. Closet in the cloud is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Closet in the cloud is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via info@closetinthecloud.be


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Closet in the cloud. Closet in the cloud kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


ARTIKEL 9: EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven steeds de exclusieve eigendom van Closet in the cloud. 


ARTIKEL 10: KLANTENDIENST

De klantendienst van Closet in the cloud is bereikbaar op het telefoonnummer +32479711280, via e-mail op info@closetinthecloud.be. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. 


ARTIKEL 11: PRIVACY 

De verantwoordelijke voor de verwerking, CLOSET IN THE CLOUD respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.


De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden mits voorafgaandelijke toestemming.


U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan CLOSET IN THE CLOUD, info@closetinthecloud.be. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.


In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot info@closetinthecloud.be.


Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.


De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Closet in the cloud heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 

Closet in the cloud houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. 


Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op Closet in the cloud.


ARTIKEL 12: GEBRUIK VAN COOKIES

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 


U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 


Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.


ARTIKEL 13: AANTASTING GELDIGHEID - NIET-VERZAKING 


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 


Het nalaten op gelijk welk moment door Closet in the cloud om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 


ARTIKEL 14: WIJZIGING VOORWAARDEN 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Closet in the cloud. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 


ARTIKEL 15: BEWIJS 

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 


Closet in the cloud heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via https://www.unizo.be/uw-webshop-juridisch-waterdicht-dankzij-het-unizo-e-commercelabel. 


ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT - GESCHILLEN 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 


De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).


BIJLAGE 1: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING 


Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.


Aan:

Yasmine Mili

Closet in the cloud

Kaplotestraat 16 8750 Wingene

info@closetinthecloud.be

0032479 71 12 80


Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):


Besteld op (*)/Ontvangen op (*):


Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :


Datum :


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.